ALGEMENE VOORWAARDEN

MEEVAREN MET EIGEN BOOT EN MEEVAREN OP EEN PRAAM

 

Hoofdstuk 1 Algemeen
Hoofdstuk 2 Het bezoeken van het Evenement
Hoofdstuk 3 De aankoop van Tickets en producten en/of diensten van Derden
Hoofdstuk 4 Slotbepalingen 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen, zowel in meervoud als in enkelvoud, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 “Algemene Voorwaarden”

de onderhavige algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op iedere rechtsverhouding tussen een consument (hierna de Bezoeker) en een Organisator met betrekking tot het bezoeken van een Evenement met een Ticket, de aankoop van een Ticket en de daarmee verband houdende aanschaf van een product en/of dienst via de Website.

1.2 “Organisatie en/of Organisator”:

Stichting Tsjillen in Bolsward, statutair gevestigd te Bolsward, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68246544 tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van het Evenement. De Organisator is bereikbaar via het e-mailadres: info@tjsilleninbolsward.nl

1.3 “Bezoeker”:

de bezoeker van het Evenement, of de persoon die een met het Evenement verband udend product en/of dienst aanschaft op de Website, al naar gelang de strekking van de bepaling in deze voorwaarden. De Bezoeker is steeds een consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of namens deze en de Bezoeker is degene die door de wet als “wederpartij” wordt aangeduid in artikel 6: 231 sub c Burgerlijk Wetboek. 

1.4 “Derde(n)”:

iedere partij die een product of Evenement niet zijnde de Organisator of anderszins onderdeel van Stichting Tsjillen in Bolsward. 

1.5  “Evenement”:

iedere door de Organisatie georganiseerde activiteit waaronder begrepen, maar niet beperkt tot muziek, (straat)theater en vaar-optochten.

1.6 “Ticket”:

een toegangsbewijs dat de Bezoeker het recht geeft op het meevaren tijdens het  Evenement. Dit kan een fysiek kaartje zijn maar ook een digitaal kaartje met een barcode. 

1.7  “Meevaarvlag”:

de door de Organisatie beschikbaar gestelde vlag die vóór aanvang van het Evenement zichtbaar bevestigd zijn en gedurende het Evenement zichtbaar blijven op de deelnemende boot.

1.8 “Website”:

iedere website van de Organisator zoals deze door die rechtspersoon geëxploiteerd en aangeboden wordt, waarop de Bezoeker informatie over het Evenement kan vinden en waarop of via welke de Bezoeker Tickets en daarbij behorende producten en/of diensten (van Derden) kan kopen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als een Bezoeker met gebruikmaking van een Ticket het Evenement bezoekt, een Ticket en/of een daarmee verband houdend product of dienst (van Derden) aanschaft via de Website. Deze Algemene Voorwaarden worden van toepassing verklaard voordat de Bezoeker een Ticket en/of product of dienst koopt. Door de aankoop van een Ticket, door het Evenement met een Ticket te bezoeken en/of door de aankoop van een product en/of dienst (van Derden) op de Website, gaat de Bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden ook indien de verkrijging van een Ticket op welke wijze dan ook via Derden tot stand is gekomen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op de Website en de Bezoeker kan de voorwaarden opslaan om er later kennis van te nemen als bedoeld in artikel 6: 243 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

2.3 De Organisator verwijst tevens naar de Algemene Voorwaarden op het Ticket voor het Evenement. Bij enige aankoop van een product en/of dienst (van Derden) en/of Ticket via de Website, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden voordat hij overgaat tot het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot Organisator. Op rechtsverhoudingen tussen Organisator en een professionele contractpartij zijn andere algemene voorwaarden dan de onderhavige van toepassing.

 

Artikel 3 – Wijziging of aanvulling voorwaarden

3.1 De Organisator is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde versie wordt alsdan op de Website gepubliceerd. Vanaf de datum van publicatie gelden alsdan de gewijzigde voorwaarden. Als een wijziging en/of aanvulling de rechten of verplichtingen van de Bezoeker op significante wijze beïnvloedt, zal de Organisator de Bezoeker hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk onder de aandacht van de Bezoeker brengen tijdens het bezoek van het Evenement en/of op de Website. 

3.2 Als de Bezoeker het Evenement bezoekt, een Ticket aanschaft of producten en/of diensten (van Derden) afneemt via de Website na wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, dan accepteert de Bezoeker daarmee onherroepelijk de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden. Indien de Bezoeker de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, dient de Bezoeker het gebruik en/of bezoek van de Website en/of Evenement(en) en/of het aanschaffen van Tickets en/of producten en/of diensten (van Derden) op de Website meteen te staken.

 

HOOFDSTUK 2 HET BEZOEKEN VAN HET EVENEMENT

Artikel 4Ticket en Meevaarvlag

4.1 Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig en onbeschadigd Ticket en/of op vertoon de door de Organisator verstrekte Meevaarvlag. Personen die aan boord willen gaan van een praam, kunnen door de Organisator aangewezen personen worden verzocht, en zijn dan verplicht, hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op in 4.2 bedoelde leeftijdsgrens (indien van toepassing). De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te verlenen.

4.2 Voor het zelfstandig bezoeken van het Evenement (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert Stichting Tsjillen in Bolsward een minimum leeftijd van 18 jaar. Personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het Evenement zonder meer geweigerd, tenzij expliciet anderszins bepaald door Organisator (bijvoorbeeld in het geval er een andere legal drinking age gehanteerd wordt), zonder dat de Organisator gehouden is tot restitutie van het bedrag van het Ticket. 

4.3 De Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator. Het Ticket en de Meevaarvlag geeft de houder (en bij meevaren met eigen boot tevens alle opvarenden) recht op het bijwonen van het Evenement. Bij meevaren op de praam geldt dat alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement toegang krijgt. De Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit Ticket ook de rechthebbende daarop is. De Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige Tickets nadere controle te verrichten. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de (enig) houder wordt en blijft van het door Organisator dan wel een door Organisator ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte Ticket. 

4.4 Vanaf het moment dat het Ticket en/of Meevaarvlag aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket en de Meevaarvlag. Het Ticket en de Meevaarvlag wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon (bij meevaren met eigen boot tevens alle opvarenden). 

4.5 De Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Tickets en Meevaarvlaggen, en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door de Organisator gestelde maximum te houden. 

4.6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij de Organisator garandeert de geldigheid van het Ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker. Het Ticket kan bestaan uit een barcode die via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Ticket op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit Ticket via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. De Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket, noch de ontvangst van het Ticket garanderen. Het scannen van het Ticket op een mobiele device van de Bezoeker geschiedt volledig op eigen risico van de Bezoeker. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden indien een Ticket niet gescand kan worden en de Bezoeker heeft in dit geval geen recht op restitutie van het bedrag van het Ticket en/of schadevergoeding.

 

Artikel 5 Verbod doorverkoop e.d.

5.1 Het is de Bezoeker verboden de Tickets voor het Evenement op enigerlei wijze (door) te verkopen in het kader van commerciële doeleinden. 

5.2 De Organisator behoudt zich het recht voor een geautoriseerd verkoop platform aan te wijzen (bv. een additioneel officieel verkoopkanaal) voor Tickets voor het Evenement, wat een online ‘secondary ticket’ marktplaats kan zijn. Het (door)verkopen van Tickets via een verkoopkanaal anders dan welke door de Organisator is aangewezen, is uitdrukkelijk verboden. De Bezoeker kan de toegang tot het Evenement geweigerd worden indien hij een Ticket bezit dat hij gekocht heeft via een ongeautoriseerd kanaal. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden, noch kan enige schade geclaimd worden als gevolg van de (ver)koop van een Ticket (inclusief de geldigheid van een Ticket) voor het Evenement via enig verkoopkanaal.

5.3 De Bezoeker die zijn Ticket en/of Meevaarvlag aan Derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het Ticket en/of Meevaarvlag ter beschikking stelt en staat er jegens de Organisator voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen. 

5.4 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer) van de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden, is de Organisator gerechtigd het Ticket en/of de Meevaarvlag ongeldig te maken en/of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het Ticket (waaronder begrepen servicekosten) aan de Organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte Tickets hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins. 

 

Artikel 6Foto-, video-, geluids- en andere opnamen

6.1 Tijdens het Evenement kunnen foto-, video-, geluids- en andere opnamen gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het terrein waar het Evenement plaatsvindt, beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van het Evenement en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen, zonder dat de Organisator hiertoe verdere tostemming of vergoeding (in de vorm van geld of anderszins) verschuldigd is.

 

Artikel 7Verboden Artikelen

7.1 Het is de Bezoeker niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het Evenement: 

  • drugs (onder meer die op lijst I en II van de Opiumwet staan)
  • lachgas(patronen)
  • giftige, licht brandbare en of licht explosieve materialen, vuurwerk
  • dieren(bij meevaren op de praam)
  • wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of   CS gas)
  • geluidsinstallaties boven de 85 decibel -confetti/partyploppers
  • overige zaken die naar het uitsluitende oordeel van de Organisatie aangewezen personen een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.

7.2 De Organisatie kan aangetroffen voorwerpen als bedoeld in artikel 7.1 in beslag (laten) nemen. Legale zaken -die tevens waardevol zijn – kunnen na afloop van het Evenement worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd. Bij het aantreffen van illegale zaken kan de Organisatie aan de Bezoeker de toegang tot het Evenement weigeren. 

 

Artikel 8 Ontzegging toegang/meevaren

8.1 De Bezoeker die het verbod in artikel 7.overtreedt kan de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het bedrag van het Ticket, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of overgedragen worden aan de politie. 

8.2 De Organisator houdt zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen en/of de Bezoeker over te dragen aan de politie, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de Organisator een Bezoeker gedrag vertoont dat als aanstootgevend, discriminerend, beledigend, agressie- of onrust opwekkend zou kunnen worden ervaren door andere Bezoekers of de deelnemende muziek-, dans- en theateracts. Ook indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Ticket, is de Organisator gerechtigd de houder van dit Ticket de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen. De Bezoeker die (verdere) toegang tot het Evenement is ontzegd of van het Evenement is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade die hij (mogelijk) hierdoor lijdt en heeft geen recht op restitutie van het bedrag van het Ticket.

 

Artikel 9 – Eigen risico en aansprakelijkheid

9.1 Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt waaronder mede te verstaan de eventuele parkeergelegenheden alsmede het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker geheel op eigen risico. Organisator aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei (gevolg)schade, uit welke hoofde dan ook die de Bezoeker heeft geleden in dit verband. 

9.2 De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Organisator adviseert de Bezoekers om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het Evenement.

9.3 Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die het gevolg is van een aan Organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de redelijke, aantoonbare en directe out-of-pocket schade en kosten van de Bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Organisator zal worden uitgekeerd. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan materieel en/of lichamelijk letsel van de Bezoeker en zijn medepassagiers ontstaan door o.a. maar niet beperkt tot onachtzaamheid, vandalisme, baldadigheid, alcoholgebruik en varen door ondiep water.

9.4 Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

9.5 De Bezoeker is verplicht om ontstane schade binnen 48 uur na afloop van het Evenement te melden aan de Organisator via het e-mailadres zoals beschreven in Artikel 1.1 op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding. 

9.6 Indien de Organisator direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van de Organisator ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is de Organisator niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen. 

9.7 De Bezoeker zal de Organisator vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. De Bezoeker zal aan de Organisator iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door de Organisator gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

 

Artikel 10 – Programma

10.1 De Organisator zal er naar streven dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor Bezoekers en/of derden mocht ontstaan. De Organisator is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma/optreden door artiesten. De op het Ticket genoemde aanvangstijd is onder voorbehoud.

 

Artikel 11 – Nadere voorschriften

11.1 De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de Organisator, de beheerder van de toiletgebouwen, de exploitanten langs de route waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere door de Organisator aangewezen bevoegden. 

11.2 Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel. 

 

Artikel 12 – Annulering of verschuiving als gevolg van overmacht

12.1 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, (slechte) weersomstandigheden etc., heeft de Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren. 

12.2 De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Organisator hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven, onder meer door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de Website. Uitsluitend in geval van volledige annulering zal de Organisator een nieuw ticket uitgeven voor de eerstvolgende editie of de ticketgelden terugstorten, Dit geldt indien het Ticket door de Bezoeker is aangeschaft op de Website van de Organisator. 

12.3 (Gedeeltelijke) restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn  na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de Bezoeker van een geldig, onbeschadigd Ticket waaruit tevens blijkt dat deze direct door de Bezoeker is gekocht, op een aan de door de Organisator (dan wel de partij die betaling voor het Ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen. 

12.4 Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Organisator slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de prijs van het Ticket die de Bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Overige schade zal niet worden vergoed. Evenmin kan de Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. 

12.5 Indien het Evenement als gevolg van overmacht door de Organisator wordt verschoven naar een andere datum, blijft het Ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen bezoeken, dan is hij gerechtigd zijn Ticket in te leveren bij de Organisator voor restitutie van de prijs van het Ticket die de Bezoeker via de officiële Website heeft betaald. Uitsluitend bij inlevering van een geldig en onbeschadigd Ticket aan de Organisatie zal restitutie plaatsvinden.

 

HOOFDSTUK 3 DE AANKOOP VAN TICKETS EN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN VAN DERDEN 

Artikel 13 – Aankoop van Tickets

13.1 Als de Bezoeker een Ticket voor een Evenement van de Organisator aanschaft, wordt de betaling en verzending daarvan doorgaans voor de Organisator afgehandeld door een derde partij, zoals Mollie. Deze derde partij kan eigen algemene voorwaarden hanteren die op de betaling en verzending van het Ticket van toepassing zijn. De Organisator is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die voorwaarden. 

13.2 De Organisator die de Website beheert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door deze derde partij(en), aan de Website en/of aan de website van de derde partij. 

13.3 De Bezoeker kan het gekochte Ticket niet retourneren, omdat hiervoor een wettelijke uitzondering voor het herroepingsrecht geldt op grond van artikel 6:230p sub e BW. Door het kopen van een Ticket gaat de Bezoeker een overeenkomst met de Organisator aan tot het verrichten van een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding – het Evenement – waarbij in de overeenkomst een bepaald tijdstip van nakoming is opgenomen, namelijk de specifieke datum en tijdstip van het Evenement. De gebruiker wordt via de Website voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst tot aankoop van een Ticket geïnformeerd dat het herroepingsrecht niet van toepassing is.

 

Artikel 14 – Voorwaarden van en overeenkomsten met Derden

14.1 Middels de Website worden tevens producten en/of diensten van Derden aangeboden die verband houden met het Evenement, al dan niet via een hyperlink naar de website van de betreffende Derden. Indien de Bezoeker over gaat tot aanschaf van een product en/of dienst van Derden, kunnen daarop algemene voorwaarden van die Derden van toepassing zijn en wordt door de Bezoeker met deze partij een (koop)overeenkomst gesloten. De betreffende Derde is dan aansprakelijk voor de nakoming van enige verplichting jegens de Bezoeker.

14.2 Hoewel de Organisator alle Derden met zorg uitkiest, is de Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze Derde. De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze Derde.

 

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 15 –  Informatie op de Website

15.1 Hoewel de Organisator de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de informatieverschaffing op de Website besteedt, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van gebruik daarvan. Voor zover er hyperlinks op de Website staan naar aanbiedingen, producten, materiaal en/of een website van een derde partij, is de Organisator niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de werking van die hyperlink en de toegang en inhoud van de informatie van een dergelijke website.

 

Artikel 16 –  Aansprakelijkheid

16.1 De Organisator is nimmer aansprakelijk jegens de Bezoeker of derden voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op enige Website tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid jegens de Bezoeker. De Organisator en aan haar gelieerde ondernemingen of betrokken Derden bij de uitvoering van enige dienst en/of overeenkomst, zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies, vervolgschade, verlies van privacy of verlies van data voor enig direct of indirect gebruik of de werking van de Website. 

16.2 De Organisator garandeert de Bezoeker uitdrukkelijk niet dat de Website, onderdelen daarvan of functies daartoe behorend steeds vlekkeloos functioneren, conform de beschrijving functioneren of te gebruiken zijn. Vanwege de verbinding via internet en daarmee de connectie met vele onbekende derde internetgebruikers en mogelijk aanvallen van hackers of anderen kan de Organisator evenmin instaan dat de Website of de door haar gebruikte server steeds vrij zal zijn van virussen, bugs of andere fouten of gebreken. De Bezoeker dient zelf tevens redelijke maatregelen te nemen zodat diens computer is beschermd tegen virussen en dergelijke.

16.3 De Organisator is nimmer aansprakelijk voor het volgen door de Bezoeker van enige link of hyperlink naar een website van een derde of het aangaan door de Bezoeker van een overeenkomst met deze derde. Tevens is de Organisator nimmer aansprakelijk voor berichten van anderen op enig forum of via een sociaal medium dat de Bezoeker op enigerlei wijze materiële of immateriële schade toebrengt. 

16.5 De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal en/of verlies van eigendommen van Bezoeker op het Evenementen- en/of de parkeergelegenheden.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.